Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Usmernenie k lovu rýb na Lagúne v Čilistove

22. 8. 2016

S T A N O V I S K O

 k výkonu rybárskeho práva na revíry č. 2-0520-1-1 – Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál – časť  Lagúna v Čilistove

 

S poukazom na aktivity spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia s.r.o., ktorými obmedzuje výkon rybárskeho práva loviacich rybárov na revíri č. 2-0520-1-1 – Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD Gabčíkovo – časť Lagúna v y d á v a  výbor Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia  Šamorín,  toto stanovisko a usmernenie pre svojich členov :

Lov rýb na tomto revíri je pre členov MO SRZ Šamorín naďalej možný a povolený v rozsahu  upravenom platným  rybárskym poriadkom !!!!.

V prípade, ak by došlo k požiadaniu rybára vykonávajúceho rybárske právo príslušníkom SBS Hotela Kormorán Slovakia s.r.o., alebo akýmkoľvek iným zamestnancom hotela, o ukončenie lovu, rybár  nie je povinný takúto výzvu uposlúchnuť. Konanie týmto smerom zo strany menovaných   je protizákonné !!!

 Členovia  SBS , na základe inštruktáže Hotela Kormorán Slovakia s.r.o., pri svojej činnosti argumentujú Uznesením Krajského súdu v Trnave, ktorým však nie je nijakým spôsobom obmedzený výkon rybárskeho práva. Uvedeným Uznesením bolo zamietnuté predbežné opatrenie, ktoré bolo podané za účelom, aby spoločnosť Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. nezákonne nezasahovala do riadneho výkonu rybárskeho práva, ktoré vykonávajú členovia MO SRZ Šamorín. Napriek zrušeniu predbežného opatrenia, ktorým bolo spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. prikázané zdržať sa aktivít smerujúcich k obmedzeniu výkonu rybárskeho práva, v tejto veci naďalej prebieha súdny spor o vydanie trvalého zákazu zdržať sa takejto činnosti.

            Konanie členov MO SRZ Šamorín pri výkone a uplatňovaní rybárskeho práva v zmysle platného rybárskeho poriadku je  zákonné a v súlade s platnými predpismi.

            V prípade , ak by zasahovala Polícia SR, je táto povinná oboznámiť sa so situáciou a v prípade, že nedochádza k porušeniu zákona ani iných predpisov,  táto nemôže proti rybárovi zasiahnuť – od vody a výkonu rybárskeho práva vykázať a rybár môže pokračovať vo výkone rybárskeho práva.

 Je preto veľmi dôležité aby rybári vystupovali za každých okolností slušne a nedochádzalo k fyzickým, alebo verbálnym kontaktom. O zásahu štátnej polície žiadajte doklad o preriešení veci. Naďalej upozorňujeme našich členov, aby v každom prípade striktne a bezo zbytku dodržiavali pravidlá stanovené rybárskym poriadkom vydaným MO SRZ Šamorín na daný revír..

            V prípade zaznamenaných konfliktov a vyššie uvedenej situácie žiadame, aby člen, voči ktorému bolo neoprávnene zasiahnuté,  bez  meškania toto konanie oznámil a konzultoval s ktorýmkoľvek členom výboru MO SRZ Šamorín ( kontaktné mobilné čísla sú na stránke webovej MO SRZ Šamorín)

 

 

                                                                               Výbor MO SRZ Šamorín

 

 
Reklama