Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Stanovisko výboru k lovu rýb na revíri č. 2-0520-1-1 Dunaj č.3 – ľavostranný priesakový kanál VD II. Lagúna, v Čilistove

17. 12. 2015

V súvislosti s pokusmi hotela Kormorán o zabránenie výkonu rybárskeho práva členom MO SRZ Šamorín na revíri č. 2-0520-1-1  Dunaj č.3 – ľavostranný priesakový kanál VD II. Lagúna, v Čilistove, vydáva výbor MO toto stanovisko:

Vstup na pobrežné pozemky priliehajúce k hore uvedenému revíru sa riadi platnou zmluvou uzatvorenou medzi SRZ- Radou, Hotelom Kormorán Slovakia s.r.o., Vodohospodárskou výstavbou š.p., Slovenským vodohospodárskym podnikom , š.p. a MO SRZ Šamorín. Predmetom zmluvy je okrem iného vymedzenie časti brehu revíru z ktorého je umožnený lov rýb. Tieto ustanovenia sú implementované aj do rybárskeho poriadku MO SRZ Šamorín nasledovne:

 

Na Čilistovskom kanáli - Lagúne upravuje pravidlá lovu Zmluva o spolupráci medzi SRZ Rada Žilina, MO SRZ Šamorín a Hotel Kormorán Slovakia,s.r.o. zo dňa 5.10.2007, ktorá bola uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na ľavej strane Lagúny (strana od hotela Kormorán) je lov  povolený len z označených posedov 1-5. Z uvedených posedov je lov rýb zakázaný v dobe od 15.júna do 31.augusta v čase od 9.00hod. do 17.00hod..  Do oploteného priestoru Lagúny je zakázaný  vjazd bicyklom a zakázaný je i prechod bicyklom cez most Lagúny!!

Zakazuje sa vjazd motorovým vozidlom do oploteného areálu štrkoviska v Mliečne a k vodnej ploche Lagúny v Čilistove.

 

V tomto duchu sú každoročne na výročných členských schôdzach upozorňovaný členovia MO SRZ Šamorín na dodržiavanie týchto ustanovení. Tak isto rybárska stráž je oprávnená kontrolovať ich dodržiavanie.

Keďže §5 ods. 1) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov uvádza „Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.“ pričom pod nevyhnutnou mierou rozumieme vstup na pozemok nevyhnutný na výkon rybárskeho práva a v žiadnom prípade sa nemôže jednať o „určenie časti brehu vodnej plochy“. Keďže sa v tomto prípade nejedná o pozemok na ktorý by bol vstup zakázaný podľa osobitného predpisu (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny), nemôžeme akceptovať Vaše rozhodnutie o obmedzení výkonu rybárskeho práva na Vami vymedzenú časť brehu.

            Obmedzovanie loviacich rybárov nad rámec rybárskeho poriadku SBS Hotela Kormorán s.r.o. budeme musieť považovať za spáchanie priestupku podľa §41 ods. (1) písm. a) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 
Reklama